JOB48.COM เว็บสมัครงาน หน้าแรก เว็บสมัครงาน JOB48.COM ( ให้บริการ หางาน สมัครงาน ค้นหาผู้สมัครงาน )

โพสต์หางาน ประกาศฟรี

ประกาศฟรี บทความ/นักพัฒนา

JOB48.COM โซลูชั่น โทร. 087-681-6841, 098-111-0461 ไลน์ ไอดี 588916769

พัฒนาโดย

JOB48 หางาน หาพนักงาน สมัครงาน

บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

100/264 หมู่ที่ 10 ซ.ทรัพย์บุญชัย 21 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270


บรรจุภัณฑ์และพาเลทกระดาษ

ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ-Quality-Control-Officer-Quality-Control-Inspector ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีวุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานการผลิตหรือบริการของสถานประกอบกิจการ
2. มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
4. เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจน
6. มีลักษณะเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
7. เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่เสมอเพื่อให้สามารถก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตสินค้า และบริการ

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ปฎิบัติงาน : สมุทรปราการ

ลักษณะงาน : งานประจำ

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

เพศ : ทั้งชายและหญิง

อายุ : 20-45

ติดต่อคุณ : พิมลพรรณ สิงห์

เว็บไซต์ : http://www.honeycombpack.com/

ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพ นี้มีหน้าที่ตรวจสอบ (Detection) และดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการเกิดความผิดพลาด และไม่ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสียหายมากเกินความจำเป็น บันทึกการตรวจสอบ และผลการผลิตรายงานส่งผู้บริหาร (Quality Management Representative: QMR) โดยเน้นการทำงาน ไปที่การตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งแตกต่างจาก กระบวนการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่เน้นระบบการจัดการป้องกัน (Prevention ) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพมี ดังนี้
1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด
2. ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้า และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อและความเข้าใจของบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
3. ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน มีวิธีการ จัดเก็บ และทำดัชนีการจัดเก็บ(ที่เข้าถึง)การรักษา และการทำลาย
4. ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในระบบคุณภาพทุกหน่วยงาน มีบัญชีแสดงสถานะของเอกสาร นำเอกสารที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ใช้งาน คงไว้ซึ่งเอกสารปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ตรวจสอบการแสดงชี้บ่ง และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาแหล่ง ข้อบกพร่อง และติดตามการผลิต
6. ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างทำการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต ในการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจหน้าที่
7. ตรวจ ทดสอบ และจดบันทึกตั้งแต่การตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้ว จนกระทั่งส่งมอบอย่างละเอียด และเรียกกลับทันที่ที่มีข้อบกพร่องก่อนถึงมือลูกค้า ต้องบันทึกผลการตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
8. ตรวจสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด และเครื่องทดสอบให้ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ตลอดจนขั้นตอนการบำรุงรักษา กำหนดผลการสอบเทียบ
9. ต้องรู้สถานการณ์การตรวจ และการทดสอบของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน พิจารณา ผลทดสอบเป็นอย่างไร ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยทำเครื่องหมายติดป้ายแยกเก็บต่างหากจากกัน
10. ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ดำเนินการจัดการทำลาย ลดเกรด นำกลับไปทำใหม่แล้วตรวจซ้ำ
11. ตรวจสอบบันทึก และปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือการบริการ จากผลการประเมินข้อร้องเรียนจากลูกค้าข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผลการทบทวนของฝ่ายจัดการ เป็นต้น
12. ควบคุมบันทึกการเคลื่อนย้าย การเก็บ การบรรจุ การเก็บรักษา และการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ
13. ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
14. จัดการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอน และกระบวนการทำงานระบบคุณภาพ
15. บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่างๆ และทำการป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน อัตรา ประเภท วิว
613052 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 22/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 14
613051 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 22/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 65
613050 พนักงานฝ่ายผลิต 22/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 25
613049 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 22/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 67
612937 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 21/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 23
612936 พนักงานฝ่ายผลิต 21/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 67
612935 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 21/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 72
612934 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 21/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 100
612826 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 20/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 68
612825 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 20/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 113
612824 พนักงานฝ่ายผลิต 20/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 104
612823 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 20/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 83
612616 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 19/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 61
612615 พนักงานฝ่ายผลิต 19/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 119
612614 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 19/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 65
612613 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 19/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 113
612424 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 18/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 24
612423 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 18/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 46
612422 พนักงานฝ่ายผลิต 18/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 120
612421 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 18/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 95